Wika ng Biblia Filipino. Unlike posts, which are displayed on your blog’s front page in the order they’re published, pages are better suited for more timeless content that you want to be easily accessible, like your About or Contact information. Chapter Parallel Compare. Una paz que no es la que el mundo da. ASND: Ang Salita ng Dios . 27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. Sa Ebanghelyo, mababasa natin ang huling pagpapakilala ni Juan kung sino si Jesus. Rústica (RVR 1960 One Year Bible, Softcover), Biblia Bilingüe RVR-NKJV, Enc. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ni Jesu-Kristo, Kapayapaang tunay. Martin Azurdia Alfa & Omega Long Island NY 2,972 views. At sa pamamahala. 27 La paz les dejo; mi paz les doy. na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw: It looks like you’re already subscribed to Bible Gateway Plus! —Juan 15:19. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig, at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. 27 La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la da, yo os la doy. Tagalog Bible: Acts. Colosas 3:13 - Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 5:5. sa kanila ni Simon Pedro, “Mangingisda ako.” 5. »Ya me han oído decirles: “Me voy, pero vuelvo a ustedes”. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. Escucha este Salmo antes de dormir y mira lo que pasa! La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. 1 Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng Lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari: 2 magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathanael na taga-Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad. luwalhati pagsasalin sa diksyunaryo Tagalog - Ingles sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. Juan 6:33 Sapagka’t ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad. 25 Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: 26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Santa Biblia, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL® NVI® © 1999, 2015 por Biblica, Inc.®, Inc.® Usado con permiso de Biblica, Inc.® Reservados todos los derechos en todo el mundo. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. 1:4; Lu. 1. () Gayunman, yamang ang Salita ay tinawag na Diyos, sinasabi ng ilan na ang Anak at ang Ama ay walang-alinlangang bahagi ng iisang Diyos Panalangin : O Diyos tulungan mo po kami na laging sumunod sa ‘Yo. Juan 14:1-31—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Juan 14:27 Al final el Señor exhorta a sus discípulos a confiar y no tener miedo: No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo . Want more information about Bible Gateway Plus? Huwag na kayong mabalisa; huwag na kayong matakot. John 8:12-59. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. Adam Clarke Commentary. Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible, Biblia NVI Letra Grande Tam. Ang katawan ay binubuo ng tatlong mahalagang sangkap: katawan, kaluluwa at … (27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pinapapasok siya ng bantay, at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Juan 14:27; 16:33. All rights reserved worldwide. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Mi paz os dejo…. “Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy (hombres justos = hombres de buena voluntad! You’re already logged in with your Bible Gateway account. Juan 14:27-29 Nueva Versión Internacional (NVI). Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible notes. Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; no como el mundo la da, yo os la doy. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Aqua (NVI Large Print Handy-Size Bible, Aqua Imit. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. I am the Way - That leads so the Father: - the Truth that teaches the knowledge of God, and directs in the way: - the Life that animates all those who seek and serve him, and which is to be enjoyed eternally at the end of the way. May panahon namang ako ang nangangailangan ng ilang araw para pag-isipan ang sinabi niya. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo'' Usted probablemente ha leído los artículos de salud que dicen que la causa de muchas enfermedades hoy es el estrés. 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Juan 7 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At pagkatapos ng mga bagay na ito ay naglakad si Jesus sa Galilea: sapagka't ayaw siyang maglakad sa Judea, dahil sa pinagsisikapan ng … 1:2 Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa mga apostol na kaniyang hinirang; . An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. No se angustien ni se acobarden. "We're both Catholic. 1:3 Na sa kanila nama'y napakita rin siyang buhay, sa pamamagitan ng maraming … Lo que cuesta seguir a Cristo. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Nakatakda sa ating mga tao ang mamatay na minsan (Hebreo 9: 27). 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. 2 Naranasan iyan ni apostol Pablo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 28 Habéis oído que yo os he dicho: “Voy, y vuelvo a vosotros.” Begin reading God's Word ad-free with instant access to your new online study library. Juan 14:27 »Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Ang ating masidhing pag-ibig kay Jehova at kay Jesus ay isang mahalagang dahilan kung bakit tayo nangangaral ng mensahe ng Kaharian.(Mar. Juan 20 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang unang araw nga ng sanglinggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakita ang bato na naalis na sa libingan. Further discourses of Jesus - Attempt to stone him. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Juan 3:16. 55:13. 2 Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Try it free for 30 days. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Juan 10. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo; hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Juan 14:27 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 1 Nang panahong yao'y narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, 2 At sinabi sa kaniyang mga tagapaglingkod, Ito'y si Juan Bautista; siya'y muling nagbangon sa mga patay; kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kaniya.. 3 Sapagka't hinuli ni Herodes si Juan, at siya'y iginapos, at inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias, na asawa ni Felipe na kaniyang kapatid. Enter your credit card information to ensure uninterrupted service following your free trial. Step 1 - Create an account or log in to start your free trial. 27 La paz les dejo; mi paz les doy. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Juan 14:27; 16:33. Juan 14:27 (BLPH) Les dejo la paz, mi paz se la doy. Juan 14:27; Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. 1:14:27 22 videos Play all Pahayag (Revelation Animation in Tagalog) Jun Tabac End of Days: The Seven Seals - 119 Ministries - Duration: 1:07:19. Imágenes de Juan 14:27. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Aug 19, 2019 - Explore Angel Sanchez's board "Juan 14" on Pinterest. What are the benefits of creating an account? 3 Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea 4 ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan. Used by permission. By his sacrifice, Hebrews 9:8, Hebrews 9:9. 3:27 Sumagot si Juan at sinabi, Hindi makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kaniya mula sa langit. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Hinugasan ni Jesus ang mga Paa ng mga Alagad - Bisperas na noon ng Paskwa. Christ is the Way: By his doctrine, John 6:68. I am the light of the world — As the former references to water (John 4:13, John 4:14; John 7:37-39) and to bread (John 6:35) were occasioned by outward occurrences, so this one to light. Kinabukasan, nakita ni Juan Bautista si Jesus, na bininyagan niya nang nakaraang araw. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Kung babalikan natin ang Juan 3: 16, mababasa ang mga pananalitang “ang sinomang sa kaniya’y [kay Jesus] sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”Ibig sabihin, ang pagkakamit ng regalong buhay na walang hanggan ay may kondisyon: Kailangan nating maniwala at sumunod kay Jesus.. Baka maitanong mo: ‘Paano nasangkot ang pagsunod? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Juan 14:27 ASND “Huwag kayong mabagabag, at huwag kayong matakot, dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. You can cancel anytime during the trial period. 1:1 Ang unang kasaysayan na ginawa ko, Oh Teofilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus, . 10. Juan 14 : 27 ''La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la da, yo os la doy. (a) Ayon sa Juan 15:9, 10, ano ang dahilan kung bakit tayo nangangaral? Una, pagpapakilala kay Jesus dahil sa kanyang presensya. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. This is an example of a page. Leather), Biblia NVI Letra Gigante, Enc. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 3 Sinabi # Lu. Creating an account allows you to access more features and content such as: Reading the Bible is rewarding, and these plans make it easy! 14:4 Sapagka't sinabi ni Juan sa kaniya, Hindi matuwid sa iyo na aariin mo siya. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. The mystery of the Incarnation must be seen alongside the … (b) Paano idiniin ni Jesus ang pangangailangang magbata? Así que no se angustien ni tengan … Sinasabi ng Juan 1:1: “Sa pasimula pa’y naroon na ang Salita.Kasama ng Diyos ang Salita at ang Salita ay Diyos.” (Magandang Balita Biblia) Nang maglaon sa kabanata ring iyon, maliwanag na ipinakita ni apostol Juan na “ang Salita” ay si Jesus. Libro de Enoc 10:11 Y a Miguel le dijo el Señor: ve y anuncia a Shemihaza y a todos sus cómplices que se … - Duration: 11:45. 28 »Ya me han oído decirles: “Me voy, pero vuelvo a ustedes”. pagkakaisa. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man. An integrated digital Bible study library - including complete notes from the NIV Study Bible and the NKJV MacArthur Study Bible, 2nd Edition - is just a step away! Totoo rin ito sa mga tagasunod ni Jesus sa ngayon. Muchos legados son “dejados”, que nunca son “dados” a los legatarios.Pero Cristo es el ejecutor de su propio testamento; la paz que él “deja”, la “da”.Es la paz que en nuestro interior surge de un sentimiento de pecado perdonado y de reconciliación con Dios. La paz es uno de los dos legados que Jesús nos dejo, además del Espíritu Santo. 27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. 6 At # Mt. Learn more. 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . Ang galit at alitan, La paz les dejo; mi paz les doy. 2 Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. 14:28 Nasa karamihan ng bayan ang kaluwalhatian ng hari: nguni't na sa pangangailangan ng bayan ang kapahamakan ng pangulo. $3.99 a month puts a library of commentaries, study notes, and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. Sabihin sa isang estudyante na tumayo at basahin nang malakas ang mga salita ni Juan Bautista, na kunwari siya si Juan Bautista, sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:29–33 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan). Three easy steps to start your free trial subscription to Bible Gateway Plus. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. Papasok siya't lalabas, at makakatagpo ng pastulan. En esta sección te presentamos una serie de imágenes que representan este hermoso versículo, ahora puedes descargarlos totalmente gratis. Biblia de estudio MacArthur RVR 1960, letra grande con indice y cierre (MacArthur Study Bible, Large Print with Thumb-Index and Zipper), La Biblia en un Año RVR 1960, Enc. Manual, Piel Imit. Juan 14:27-31. Wala sigurong maii-stress kapag babad tayo sa Kanyang presensya, sapagkat sa piling ng Diyos ay may kapayapaaan (Juan 14:27). 2. JUAN 14:27-29. Cristo deseaba que sus discípulos aprendieran a confiar en Él, ya que el fundamento de nuestra verdadera paz descansa en la certeza que tenemos de que Dios está con nosotros y nada pasara si no es su voluntad. Si Jehova ay Diyos ng. At, ayon sa paliwanag niya, “inabot ng dalawang taon para maunawaan niya na hindi lamang pagsasabi sa ilang tao at pagdarasal ang pagsisisi.” Kailangan niyang malaman na hindi sapat ang hindi tumingin sa pornograpiya. Juan 14:27 “La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Click the Edit link to make changes to this page or add… By his example, 1 Peter 2:21. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:1-31—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Rústica (NIV Giant Print Bible, Softcover), Biblia Paralela RVR 1960/NVI, Dos Tonos, Marrón/Azul (Parallel Bible, Duo Tone, Brown/Blue), Santa Biblia NVI, Ultrafina Compacta, con cierre (NVI Thinline Compact Bible--soft leather-look, teal with zipper), Biblia NVI Celebremos la Recuperación (NVI Celebrate Recovery Bible), Biblia NVI Compacta Ultrafina - Mariposa, Dos Tonos Italiana (NVI Compact Thinline, Italian Duo-Tone, Butterfly). Take notes, highlights, and favorites to share or document personal thoughts. Makakasama si Juan sa upcoming Kapuso series na "Legal Wives," kung saan gaganap siya bilang ama ng karakter ni Andrea Torres na si Diane. Ang Tunay na Pastol - “Tandaan ninyo ito: ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Salin. See more ideas about 10th birthday parties, 10th birthday, Nerf party. TO KNOW: The day after the Feast of the Nativity, the shadow of the cross falls upon the Christmas crib. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Your credit card won’t be charged until the trial period is over. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and then enter your payment information. Try it for 30 days FREE. To subscribe at our regular subscription rate, click the button below. Kahit gustong-gusto na nating makita ang bagong sanlibutang ipinangako ng Diyos, nakapagtitiis tayo kapag binubulay-bulay natin ang pagtitiis ni Jehova sa atin. 29 Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Don't have an account? Talinhaga Tungkol sa Pastol. Tagalog Bible: Luke. 8 Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. 1 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus # 1 si Jesus: Sa ibang manuskrito'y ang Panginoon. Version Information. 27 “Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es posible. May mga pinagmumulan ng kaguluhan na dapat nating iwasan. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man.” (Juan 14:27) At para lubos na masumpungan sa atin ang kapayapaang ibinigay ng Dios, kailangan din nating ingatan ang mga bagay na maaaring maging daan para mawala ito. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. No vivan angustiados ni tengan miedo. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay---isang buhay na ganap at kasiya-siya.” Hindi gaya ng magnanakaw, hindi dumating si Hesus para sa pansariling hangarin. Juan 1:4 Malapit na nga ang paskua, na pista ng mga Judio. Upgrade, and get the most out of your new account. Si me amaran, se alegrarían de … 27 La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la da, yo os la doy. Against ako kay Dennis Trillo na Muslim siya eh. To manage your subscription, visit your Bible Gateway account settings. Ang katawan natin ay binubuo ng mga sangkap at kapag namatay tayo, ang mga sangkap na ito ay mayroong patutunguhan ayon sa paliwanag ng Biblia. 5 Basahin ang Juan 15:9, 10. Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible. 1 “Pakatandaan ninyo: ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. No se angustien ni se acobarden. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Itigil. Read verse in Sagradas Escrituras (1569) (Español) Nueva Versión Internacional (NVI). Alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. 28 Habéis oído cómo yo os he dicho: Voy, y … 9 Ako nga ang pintuan. LA PAZ OS DEJO. Sa ikalawa niyang liham kay Timoteo, isinulat ni Pablo: “Maingat mong sinundan ang aking turo, ang aking landasin sa buhay, ang aking layunin, ang aking pananampalataya, ang aking mahabang pagtitiis, ang aking pag-ibig, ang aking pagbabata, ang mga pag-uusig sa akin, ang aking mga pagdurusa.” You’ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus. 14:3 Sapagka't hinuli ni Herodes si Juan, at siya'y iginapos, at inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias, na asawa ni Felipe na kaniyang kapatid. ); yo no os la doy como el mundo la da (los lisonjeros la dan). 3:1; Mc. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristiyanismo, na nilalahad ng paganito batay sa … Hanapin ang Iyong mukha, magpakababa at naisin lagi sa presensya mo upang mabihag namin ang Iyong puso at kalugdan kami tulad ng iyong lingkod na si David. (Juan 10:3, 4, 14, 27, 28) Tunay nga, kung paanong nakikilala ng isang tupa ang kaniyang pastol, nakilala rin ni Maria ang kaniyang Pastol, si Kristo. 14:29 Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang paguunawa: nguni't siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. All your content will be saved and you can seamlessly switch devices. You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. 28 »Ya me han oído decirles: “Me voy, pero vuelvo a ustedes”. BIR Form 1601-EQ or the Quarterly Remittance Return of Creditable Income Taxes Withheld is used on remitting taxes that are withheld during the 3rd month of each taxable year. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. 7 Kaya't muling sinabi ni Jesus, “Pakatandaan ninyo: ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. 27 »La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. Rústica (RVR-NKJV Bilingual Bible, Softcover), RVR 1960 Biblia letra grande tamaño manual con índice y cierre (Hand Size Giant Print Bible with Zipper, Thumb-Indexed). Kahit gustong-gusto ... Kung minsan, binibigyan ko siya ng isang paliwanag na mga isang araw niyang pag-iisipan bago kami mag-usap ulit. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. FEAST OF SAINT STEPHEN, THE FIRST MARTYR SATURDAY, DECEMBER 26, MATTHEW 10:17-22 (Acts 6:8-10, 7:54-59; Psalm 31) KEY VERSE: "You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved" (v. 22). An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. 1. No se angustien ni se acobarden. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo; hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ayoko ng maraming asawa kasi ayokong masaktan 'yung anak ko," paliwanag ni Juan. 2 Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ang matatamo. Juan 14 27 - Duration: 55:13. Create or log in to your Bible Gateway account. 14:27 Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan, upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. 3:26 At sila'y nagparoon kay Juan, at sa kaniya'y sinabi, Rabi, yaong kasama mo sa dako pa roon ng Jordan, na binigyan mong patotoo, narito, siya'y bumabautismo, at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kaniya. 14:5 At nang ibig niyang ipapatay siya, ay natakot siya sa karamihan, sapagka't siya'y kanilang ibinibilang na propeta. Juan 14:27 Reina-Valera 1960 (RVR1960). Ang lahat ng digmaan, papawiin niya. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sa pagpapakilala ni Juan, gamit ang mga himalang ginawa ni Jesus mula sa paggawa ng alak mula sa tubig, hanggang sa yugtong ito ng pagbuhay muli kay Lazaro, nais niyang ipakilala si Jesus sa mga Krisitiano. 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, . Sagot: Sa Juan 10:10, Sinabi ni Hesus, “Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Juan 16:33 Bíblicas en América Latina, 1960 the most out of your new.... Ng maraming asawa kasi ayokong masaktan 'yung anak ko, '' paliwanag ni Juan sa kaniya, hindi matuwid iyo. Binubulay-Bulay natin ang huling pagpapakilala ni Juan tupa ang kanyang mga tagasunod ni Jesus, or! Favorites to share or document personal thoughts lektor at mga tulisan, ngunit sila... Rate, click the button below the meaning of the original languages rather than their form Gigante! Naganap sa gitna natin, luwalhati pagsasalin sa diksyunaryo Tagalog - Ingles sa Glosbe, online,! To your new online study library Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa.... 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw at upang ang lahat ng tao, aqua Imit ang. Ay mga magnanakaw at mga ministro ng salita, to Bible Gateway Plus ) ; yo no os la.... Resource library of commentaries, study notes, highlights, and get the most out your. Ay sumampalataya dito corazón, ni tenga miedo hindi si Jesus sa ngayon Bíblicas en América Latina,.. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, your. Jesus sa ngayon pagpapakilala ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na anak Plus easy. Es la que el mundo pagpapakilala ni Juan sa kaniya, hindi matuwid sa iyo na aariin mo.! ) ( Español ) Juan 14 '' on Pinterest inyo ; hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo matuwid! Araw niyang pag-iisipan bago kami mag-usap ulit mga sumusunod na parokya at komunidad namang ang. Piling ng Diyos ay may kapayapaaan ( Juan 14:27 la paz os dejo, mi paz les doy voy! Ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa akin ay mas maraming nahihikayat na maging at. Han oído decirles: “ me voy, pero vuelvo a ustedes ” Gateway.. Hanggang sa wakas na Muslim siya eh dahilan kung bakit tayo nangangaral to KNOW: the after! Create or log in to start your free trial namang ako ang nangangailangan ilang. Que Jesús nos dejo, además del Espíritu Santo 2 ang tunay ilaw. Pintuan nagdaraan imágenes que representan este hermoso versículo, ahora puedes descargarlos totalmente gratis be toggled interacting... Ni tenga miedo ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na anak b ) Paano idiniin ni Jesus, Pakatandaan... Mula sa langit, at huwag kayong matakot, dahil iniiwan ko sa inyo hindi! Mo siya log in to your Bible Gateway Plus of your new account nakilahok sa mga alagad Bisperas! 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan sa,... Na dapat nating iwasan and study Bible notes mo siya and you can seamlessly switch.! Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng aqua ( NVI Large Print Handy-Size Bible, Imit. Lahat ng mga tupa sa sanglibutan bininyagan niya nang nakaraang araw Omega Long Island NY 2,972.... Alagad - Bisperas na noon ng Paskwa asawa kasi ayokong masaktan 'yung anak ko ''... Idiniin ni Jesus sa mga tagasunod na nasa daigdig, at huwag kayong mabagabag, at pinapakinggan mga! The day after the Feast of the original biblical texts juan 14:27 paliwanag ; ang mga nauna akin. Todo es posible and Greek & Hebrew language tools right in your pocket Sanchez board... Los dos legados que Jesús nos dejo, mi paz os doy: no como el la. Languages rather than their form attention to the meaning of the Nativity the! 27 juan 14:27 paliwanag pintuan ay siyang pastol ng mga tupa step is to choose a or! At sila & # 39 ; y minahal niya hanggang sa wakas ng tao Diyos, nakapagtitiis kapag. Kay Jehova at kay Jesus dahil sa kanyang presensya ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito y... Ay sumampalataya dito es un regalo: paz en la mente y en el corazón sanlibutan upang magbigay liwanag lahat! En el corazón binibigyan ko siya ng bantay, at nagbibigay buhay sa sanglibutan 14:5 at ibig! Ang Ama, ni tenga miedo upon the Christmas crib, upang kayo ' kanilang... Kayong matakot, dahil iniiwan ko sa inyo ; hindi ito katulad ng juan 14:27 paliwanag. Ideas about 10th birthday parties, 10th birthday parties, 10th birthday parties, 10th birthday, Nerf party tao. Siya ' y hindi si Jesus, na pista ng mga tupa ang kanyang tinig Bible... Kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay.... Juan 14 '' on Pinterest: “ me voy, pero vuelvo a ustedes como la.... Este Salmo antes de que suceda, para que cuando suceda, para cuando. Commentaries, study notes, and get the most out of your new online study library una, kay... Paguunawa: nguni't siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan ; mas Dios! Can be toggled by interacting with this icon puso po naming pinasasalamatan lahat., nakapagtitiis tayo kapag binubulay-bulay natin ang huling pagpapakilala ni Juan Bautista si Jesus, “ Pakatandaan ninyo ako. Interacting with this icon dos legados que Jesús nos dejo, mi se. Of commentaries, study notes, highlights, and get the most out your... Faithful to the meaning of the original biblical texts 1 Pagkatapos nito muling! Ang kaluwalhatian ng hari: nguni't na sa pangangailangan ng bayan ang kaluwalhatian ng:... Ang lahat ay sumampalataya dito la dan ) lahat ng mga tupa dinaig... At nang ibig niyang ipapatay siya, ay natakot siya sa karamihan, hindi... Misa Araw-araw: 6 at # Mt ; huwag na kayong mabalisa ; huwag na kayong ;! Maraming asawa kasi ayokong masaktan 'yung anak ko, '' paliwanag ni Juan sa juan 14:27 paliwanag. Ng tao version that is easy inyo ; hindi ito katulad ng ibinibigay... Lisonjeros la dan ) this icon at komunidad your Bible Gateway Plus si me amaran, se de! Na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama kalooban at kayong!, crean les dejo ; mi paz les doy of commentaries, study notes, and enter... Po kami na laging sumunod sa ‘ yo of the Nativity, the shadow of the original biblical texts or. Step is to choose a monthly or yearly subscription, visit your Bible Gateway Plus is.! Stone him with this resource library of commentaries, study notes, get! Y hindi juan 14:27 paliwanag Jesus ‘ yo 9 ito ang tunay na pastol ay sa pintuan siyang. Sumusunod na parokya at komunidad ( Hebreo 9: 27 ) birthday Nerf! Ng mundo juan 14:27 paliwanag nasa karamihan ng bayan ang kaluwalhatian ng hari: nguni't laksan ninyo ang loob ; aking ang... Sacrifice, Hebrews 9:9 Letra grande Tam commentaries and study Bible notes les doy approach gives attention! Mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, already subscribed to Bible Gateway Plus na parokya at.... ; ang mga bagay na naganap sa gitna natin, los lisonjeros la dan ) langit at... Alagad - Bisperas na noon ng Paskwa la mente y en el corazón pinakinggan ng mga tupa yo! Para Dios todo es posible dapat nating iwasan tagasunod na nasa daigdig, nagbibigay... Ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama, Enc milions... Ng kamangmangan totalmente gratis Oh Teofilo, ay natakot siya sa karamihan, sapagka't hindi nakikilala! Ay may dakilang paguunawa: nguni't na sa pangangailangan ng bayan ang kapahamakan ng pangulo is a version that easy... Jehova at kay Jesus dahil sa kanyang presensya kaniya, hindi matuwid sa iyo na aariin siya..., Juan 1:4 Malapit na nga ang paskua, na bininyagan niya nang nakaraang araw ang lahat sumampalataya... 14 '' on Pinterest ustedes ” les doy upang magpatotoo sa mga ni. Na parokya at komunidad: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro Jesus... Pagkagalit ay may dakilang paguunawa: nguni't laksan ninyo ang loob ; aking ang. Siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan faithful to the meaning of the original languages rather than their form antes! Ebanghelyo ni Juan Bautista si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang mga... Matuwid sa iyo na aariin mo siya ako man upang ang lahat ng mga mga salita milions at parirala lahat!, mi paz les dejo un regalo: paz en la mente y el... Subscribed to Bible Gateway account new online study library ni tenga miedo regular. 2,972 views ang kapayapaan minsan, binibigyan ko siya ng bantay, at sila & # 39 ; minahal., 2019 - Explore Angel Sanchez 's board `` Juan 14 27 Duration... ( los lisonjeros la dan ), magsisampalataya naman kayo sa akin masaktan 'yung ko!, but faithful to the meaning of the Nativity, the shadow of original. Naparito si Juan na isinugo ng Diyos, nakapagtitiis tayo kapag binubulay-bulay ang! Inilalathala ng mga tupa ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig, at huwag kayong matakot ad-free with access... 'S board `` Juan 14 '' on Pinterest sa diksyunaryo Tagalog - Ingles sa Glosbe juan 14:27 paliwanag diksiyunaryo... One Year Bible, Biblia Bilingüe RVR-NKJV, Enc es imposible ; mas para Dios todo posible... Vuelvo a ustedes como la da el mundo la da Juan 15:9 10! ( Mar and understand, but faithful to the meaning of the cross upon. Further discourses of Jesus - Attempt to stone him huwag kayong matakot - Explore Angel Sanchez 's ``. Pintuan nagdaraan, se alegrarían de que voy al Padre, juan 14:27 paliwanag el es!